ထုတ်ကုန်ဗီဒီယို

မြက်တု/မြက်ခင်းတု ဗီဒီယို

Topiary Ball အတု

Artificial Green Wall-Plant Wall

သစ်ပင်အတု ဗီဒီယို

အတုမိုးပျံအပင် ဗီဒီယို

ပန်းအတု ဗီဒီယို